Говорници 2018

  1. Home
  2. Говорници 2018

Кочо Анѓушев

Заменик Претседател на Владата на Република Македонија задолжен за економски прашања.

Д-р Кочо Анѓушев е избран за Заменик Претседател на Владата на Република Македонија задолжен за економски прашања на 1 јуни 2017 година.

Роден е на 20.06.1969 во Велес, Република Македонија, каде го завршува основното и средното образование. Во 1992 година дипломира на Факултетот за машинско инженерство при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје, предвремено, како најдобар студент на генерацијата, со просечна оценка од 9.36/10 и започнува да работи како асистент на истиот факултет. Во 1995 ги завршува магистерските студии и се здобива со титула Магистер на Институтот за механика.

Од 1996 година, тој е научен работник на Факултетот за машинско инженерство во Аахен, Германија, каде ја подготвува својата докторска дисертација со наслов “Влијанието на вибрациите во механизацијата на дигалки и насипи врз нивните кинематички карактеристики”. Во 1998 година тој ги завршува докторските студии на Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во областа механика и динамика на машините.

По своето успешно завршување на докторатурата во 1998 година, тој е избран како доцент, а подоцна и редовен професор по машинско инженерство во Скопје.

Од 1999 година, неговото искуство како предавач се проширува до Лагбороу, Обединето Кралство, како професор посетител во областа динамика на машините, на локалниот Факултет за машинско инженерство.

Во периодот од 2000 до 2002 година, Д-р Анѓушев стапува на функција како помошник Генерален директор за производство и управување во Компанијата за електродистрибуција на Македонија, каде е одговорен за организирање на домашното производство на електрична енергија, одржување на инвестициите на електроцентралите и рудниците за спроведување проекти за модернизација и рехабилитација.

Во 2003 Д-р Анѓушев ја основа и станува Извршен директор на Феро Инвест ДОО Груп, составена од компании кои главно работат во областа на инженерството, производството и енергијата.

Во периодот од 2004 до 2017, Д-р Анѓушев е активен член, а подоцна и потпретседател на Стопанската комора на Македонија. Во 2013 е избран за претседател на Македонската енергетска асоцијација, која е член на Стопанската комора на Македонија.

Крешник Бектеши

Министер за економија, Влада на Република Македонија

РАБОТНО ИСКУСТВО

1 јули 2016 одина – 31 декември 2016 година – Раководител на Меѓународна канцеларија на Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот на Република Македонија, во Берн (Швајцарија) ▪ Организирање на настани за трговија, Настани B2B, B2G, бизнис форуми ▪ Привлекување директни странски инвестиции од Швајцарија ▪ Промовирање на бизнисите од Република Македонија во Швајцарија ▪ Соработка со Швајцарската Стопанска комора

1 јули 2011 година –30 јуни 2016 година – Раководител на Меѓународна канцеларија на Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот на Република Македонија, во Брисел (Белгија) www.investinmacedonia.com ▪ Промовирање на бизнис средината на Македонија во Белгија  ▪ Привлекување директни странски инвестиции од Белгија ▪ Олеснување на белгиските и македонските компании да работат заедно ▪ Истражување на пазарот на Белгија ▪ Организирање B2B и B2G средби, бизнис форуми, семинари ▪ Претставување на Македонија на семинари и конференции во врска со трговијата и инвестициите ▪Известување преку системот ЦРМ

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУКИ

Октомври 2009 година – јануари 2012 година, Магистер по управување и стратегија (Управување на логистика и синџир на набавки), Универзитет на Шефилд (Sheffield) ▪ Ги заврши студиите по заслуга ▪ Формулација на стратегија ▪ Управување со стратешки процеси ▪ Стратешко управување со луѓе

▪ Сметководство и финансии за менаџери ▪ Управување со дистрибуција и транспорт ▪ Управување со логистика и синџир на набавки ▪ Дисертација – ЛОГИСТИЧКИОТ НАСТАП КАКО ПОКАЗАТЕЛ ЗА ПРИВЛЕКУВАЊЕ СТРАНСКИ ДИРЕКТНИ ИНВЕСТИЦИИ ВО МАКЕДОНИЈА: ДЕЛФИ СТУДИЈА

Септември 2004 година – мај 2008 година Дипломирал на студии по применета уметност и наука (Менаџмент и бизнис администрација) ИНСТИТУТ ЗА ТЕХНОЛОГИЈА НА РОЧЕСТЕР ▪ Процес на управување ▪ Маркетинг ▪ Развој на нов потфат ▪ Франшиза ▪ Статистика ▪ Макроекономија ▪ Јавни политики ▪ Менаџерско сметководство ▪ Комуникација во бизнисот ▪ Оганизација и менаџмент  ▪ Планирање ▪ Светски сили и трендови ▪ Учество во проектни тимови во рамки на Универзитетот, кои се искористени како проекти на консултирање со многу институции и организации ▪ Учествувал на форуми и дебати во врска со разни понудени теми

Септември 2004 година – мај 2006 година, Стекнат степен на вишо образование во применета уметност и наука (Претприемништво и развој на бизнис) ИНСТИТУТ ЗА ТЕХНОЛОГИЈА НА РОЧЕСТЕР

4 ноември 2013 година –8 ноември 2013 година – Промоција на извозот во ЕУ за комерцијални аташеа и економски дипломати, Министерство за надворешни работи на Холандија, Хаг (Холандија) ▪ Техники на промоција на извозот ▪ Истражување на пазарот ▪ Презентација на специјализирани пазари

16 декември 2014 година – 17 декември 2014 година, FDI Attraction Conway Events, Скопје (Република Македонија) ▪ Техники за привлекување странски директни инвестиции

23 мај 2008 година – Сертификат за развој на управувањето од Колеџот за применета наука и технологија.

Митко Андреевски

Советник за енергетика во кабинетот на Премиерот

Драган Миновски

Претседател на Управниот одбор, Генерален директор, АД Електрани на Македонија

Академско досие:

2009: Докторирал на Словачкиот универзитет за технологија, Факултет на Братислава за електротехнички и информатички технологии, Братислава, Република Словачка

Професионална кариера:

2018: Генерален директор, Претседател на Управниот одбор, ЕЛЕМ

2015 : Вонреден професор, Универзитет Гоце Делчев, Штип, Електро-технички факултет

2011-2015: Доцент, Универзитет Гоце Делчев, Штип, Електро-технички факултет

2015 – 2017: Комерцијален директор, Те-То АД

2010 – 2015: Главен аналитичар за продажба на електрична енергија, топлинска енергија и природен гас, Те-То АД

2009- 2010: Проектен инженер: Те-То АД

2004-2005: Виш соработник, Министерство за економија

Нејт Блер

МЕНАЏЕР НА СТРАТЕГИСКИ ЕНЕРГЕТСКИ АНАЛИЗИ ВО ЦЕНТАРОТ ЗА НАЦИОНАЛНИ ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

Стивен Б’рнс

Раководител за енергетика и инфраструктура, Биро за Европа и Евроазија, УСАИД

Г. Б’рнс е Раководител за енергетика и инфраструктура во Бирото за Европа и Евроазија во Американската агенција за меѓународен развој. Неговото портфолио го опфаќа регионот на Југоисточна Европа и Црноморскиот регион, каде е активен во промовирање на реформите во енергетскиот сектор и во развојот на пазарот, како и во планирање на енергетскиот сектор. Има над 20-годишно искуство во индустријата на електрична енергија, со специјализација во развој на капитал; комерцијални договори во секторот на електрична енергија и техничко предистражување; и стратегии за енергетска ефикасност и одржлива енергија. Пред да се вработи во УСАИД, г. Б’рнс обемно беше вклучен во оценувањето на развојот на неколку енергетски проекти, вклучително и повеќе ангажмани во делот на природен гас, ветерна енергија, фотоволтаична енергија и биомаса. Тој има работено на советување на светски компании за елекрична енергија во делот на микс на ресурси за генерирање на планирани напори и беше активен во развојот на фотоволтаични проекти на ниво на компании. Како лиценциран професионален инженер, г. Б’рнс има 15-годишно искуство во комерцијална и индустриска енергетска ефикасност во училишта, болници, производствени погони, во металургијата и рударството, како и во индустриите за прехранбени производи и пијалоци.

Каролина Чегир

Претставник од Секретаријатот на Енергетската заедница во Виена

Каролина Чегир работи во Секретаријатот на Енергетската заедница во Виена од 2007 година. Секретаријатот е меѓународна институција, основана согласно Спогодбата за Енергетската заедница, за да ја мониторира имплементацијата на истата, и од друга страна, да ги поддржи договорните страни на Енергетската заедница во нивните напори за имплементација на европското законодавство (EU acquis), како што обврзува Спогодбата. Главен фокус на нејзината работа е природниот гас, додека нејзините дополнителни задачи се поврзуваат со обновливата енергија во секторот за транспорт. Делокругот на работа опфаќа редовни контакти со ЕУ институции, како што се Координативната група за гас, Европската мрежа на оператори на системи за пренос на гас (ENTSOG), Гасна инфраструктура Европа (GIE) и Заедничката акција за Директивата за извори на обновливи енергии (CA-RES).

Каролина има дипломирано на Универзитетот во Загреб за нафтено инженерство, и е магистер по обновливи енергии на Техничкиот универзитет во Виена.

Сотириос Никас

Извршен директор на ДЕСФА

Сотириос Никас е Претседател на Одборот на директори и Извршен директор на Грчкиот оператор на системот за пренос на гас (DESFA). Тој има дипломирано на Универзитетот Аристотел во Солун, и има стекнато диплома во геоматско инженерство (дипл. Инж.) и има потврдено работно искуство од над 25 години во индустријата за нафта и гас во целиот свет. Од 2012 година до денес, тој е Проектен менаџер во проектите ЕПЦ, во Универзал Пегасус Интернешнл (Universal Pegasus International), со специјализација во цевководи и нафта; капацитети поврзани со гас за поголеми компании (Interpipeline, Plains Midstream, Gibsons Energy, итн.) во Калгари (Алберта), Канада.

Од 1989 до 2012 година, тој има работено како Проектен менаџер во ДЕПА (Јавна корпорација за гас) и во ДЕСФА за дизајнирање и изградба на Национален систем за пренос на природен гас, додека има огромно искуство како независен експерт во областа на граѓанско и геоматско инженерство. Г. Никас е член и на Техничката комора на Грција (ТЕЕ), како и на Здружението на професионални инженери и гео-научници на Алберта (АПЕГА).

Негов мајчин јазик е грчкиот, говори течно англиски и зборува и германски, исто така.

Хуан Хозе Форнасо

Потпретседател за продажба во Европа и Заедницата на независни држави при Galileo Technologies S.A.

Пранвера Добруна Криезиу

Одбор на директори, неизвршен директор, Енергетска корпорација на Косово

”Г-ѓа Пранвера Добруна Криезиу е истакнат експерт по енергетика, и има работено како Извршен директор во Компанијата за електродистрибуција на Косово (KEK) во периодот 2006-2007 година, како советник на Премиерот на Косово и Министерот за енергетика и рударство во периодот 2004-2006 година, и го има воспоставено првиот Регулаторен орган на Косово во 2004 година. Г-ѓа Добруна Криезиу го претставуваше Косово во процесот на преговори за Спогодбата со која се основаше Енергетската заедница во ЈИЕ, кои се одржаа во Брисел во периодот 2002-2005 година. Во моментов, таа е Советник за надворешна енергетска политика на Премиерот на Косово, и е носител на функцијата Заменик Претседател на Косовскиот Национален Комитет CIGRE (Меѓународен совет за големи системи за енергетика), и исто така го претставува Косово во CIGRE за Југоисточна Европа (SEERC). Покрај тоа, г-ѓа Добруна Криезиу била и преговарач за Косово во Секретаријатот на Енергетската заедница, во делот на разрешување на спор со користење на механизам за олеснување. Освен нејзините моментални ангажмани, г-ѓа Добруна Криезиу се има посветено на едукација на следните генерации на Косово, држење предавања по енергетска политика, складирање на електричната енергија и геотермални и топлински пумпи на Колеџот УБТ во Приштина, Косово.

Нејзиното обемно искуство во енергетската индустрија, вклучувајќи, но не ограничувајќи се само на длабинско познавање на националната и регионалната енергетска политика, ú има овозможено широка интеракција со нејзините колеги на Балканот, во Европа и САД. Таа го продолжува својот ангажман како консултант за енергетика за повеќе компании и чинители, вклучувајќи го и унапредувањето на развојот на обновливи енергии во Косово, и држење предавања во многу високообразовни институции во Косово.”

Корнел Зевелану

Заменик генерален директор, Управа за нафта и гас, Министерство за енергетика, Романија

Наташа Марковска

Виш истражувач, Македонска академија на науките и уметностите

Наташа Марковска има докторска титула од Факултетот за електро-инженерство во Скопје, со теза во областа на технологии на соларна енергија. Моментално таа е Виш истражувач и професор во Истражувачкиот центар за енергетика и одржлив развој при Македонската академија на науките и уметностите (ИЦЕОР-МАНУ), како и национално лице за контакт на Меѓувладиниот панел за климатски промени (IPCC), член на Меѓународниот комитет за наука на конференциите за одржлив развој на водната енергија и еколошките системи (SDEWES Conferences), како и Претседател на Националниот комитет за климатски промени. Таа има учествувано во 78 меѓународни и национални проекти во врска со ублажувањето на климатските промени, изворите на обновливи енергии и енергетска ефикасност и енергетско стратешко планирање, за клиенти како што се УНДП, УСАИД, Светска Банка, Европска комисија, ГИЗ, македонската, грузиската и други влади. Во овие области, д-р Марковска е ко-автор на 142 објавени трудови (33 SCI/CC публикации). Од 2015 година, таа е член на Уредничкиот одбор на меѓународното списание за енергетика (Elsevier). Таа има работено како Уредник во втората Комуникација во рамки на UNFCCC, и како Гостин Уредник на 12 посебни изданија на меѓународни списанија (6 изданија за енергетика и 3 изданија за обновлива и одржлива енергија) посветени на конференциите SDEWES.

Марек Кубик

Аналитичар на пазарот, AES Energy

Марек го води тимот за решенија за клиенти на Fluence за Обединетото Кралство и Ирска, и е одговорен за надгледување на развојот и координацијата на продажбата на складираната енергија и за предлог-проекти во Обединетото Кралство, Средниот Исток и Африка. Има приближно една декада искуство во енергетиката и одржливоста, вклучувајќи ја тука и важната улога во развивањето на колекцијата на комерцијално складирање во акумулатори. Марек е говорник на TEDx и има добиено почесна титула од Форбс 30 под 30; што претставува листа која ги признава најважните млади претприемачи, креативни лидери и најсветли ѕвезди, секој во својата индустрија. Тој магистрирал за инженерство на Универзитетот во Дурхам и има докторирано на Универзитетот во Ридинг.

Хаки Абази

Извршен директор на Институтот за демократии во подем во Вашингтон ДЦ

Г. Хаки Абаѕи е Извршен директор на Институтот за демократии во подем во Вашингтон ДЦ, со фокус на пристап до енергија, бегалци и мигранти во изборните системи во земјите во транзиција. Пред ИДП, тој има над 10-годишно искуство како Програмски директор за Западен Балкан на Програмата на Фондацијата на Браќата Рокфелер, г. Абази исто така бил и Директор на Косовската канцеларија на Институтот за менаџмент на истокот и западот, каде има развиено и спроведено широк спектар на програми, кои ги адресираат критичните прашања во Косово во периодот на транзиција. Г. Абази над 20 години има дизајнирано и менаџирано развојни програми за поддршка на одржлив развој со граѓанско учество во процесите на донесување одлуки, има дизајнирано стратегии и упатства за влади и граѓански организации во повеќе земји, вклучувајќи го Косово, Србија, Црна Гора, Авганистан, Либан, Либија, Пакистан и Индонезија. Има длабинско познавање и искуство со граѓанската заедница и геополитиката во Балканскиот регион. Има дипломирано во компјутерски науки – електро-инженерство и менаџмент.

Атанаско Тунески

Професор на Факултетот за машинско инженерство

Атанаско Тунески, на 53-годишна возраст, е професор на Факултетот за машинско инженерство, при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје, Македонија, од 1997 година наваму. Тој е Раководител на Институтит за хидрауличен инженеринг и автоматизација од септември 2016 година. Тој се стекна со докторска титула во технички науки (област автоматика) во мај 1997 година, под надзор на академик професор д-р Миомир Вукобратовиќ од Србија. Атанаско Тунески е специјалист за енергетски системи, системи за автоматска контрола, SCADA и PLC системи, компјутерска контрола. Тој бил Проектен координатор на 2 заеднички европски проекти TEMPUS (DEREC и DEREL), кои ги имале како цел развојот и основањето на две студии за циклусен и еколошки инженеринг на Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје, како и на проектот на НАТО за наука и мир, MIRVAX (Мониторинг и подобрување на реките во Вардар/Вододелница). Атанаско Тунески бил Генерален директор во АД МЕПСО (Македонски оператор за електропреносен систем) од октомври 2006 до септември 2007 година, каде бил вклучен во активностите на енергетскиот сектор на Македонија, со цел обезбедување на стабилно снабдување со електрична енергија за потрошувачите, на долг временски рок. Тој е член на тимот кој работеше на новиот Закон за енергетика на Македонија кон крајот на 2017 и во текот на 2018 година.

Трајче Черепналковски

Извршен директор на Неотел

Г. Черепналковски има акумулирано над 27-годишно искуство во електрична енергија и 11 години во телекомуникацискиот сектор. Во текот на неговата кариера, тој успешно менаџирал многу проекти за електрична енергија, кои опфаќале генерирање, дистрибуција, и особено пренос на електрична енергија и имплементација на модерна технологија, особено ИКТ во енергетскиот сектор. Тој има над 10-годишно искуство во инфраструктурни проекти во енергетскиот сектор, со опфат на преносните линии, електраните (CHP, хидро-генерирање, итн.)Žбидејќи, од 1996 година бил Координатор, а подоцна и Директор на Одделот за развој и инвестиции на ЕСМ (компанија за електростопанство на Република Македонија), и бил задолжен за надзор на циклусот на развој на инфраструктурни проекти за генерирање и пренос, почнувајќи од пред-физибилити студии па сè до целосен дизајн и изградба. Многу од проектите биле имплементирани со финансиска поддршка на Меѓународни финансиски институции, како што се Светска банка, ЕБОР и Европска инвестициска банка.

Горан Паунов

Сопственик и Генерален директор на КМГ ЕОЛ Квазар ДООЕЛ

Роден во Кочани во 1972 година, Република Македонија. Дипломирал во 1997 година на Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје, Факултетот за електро-инженерство. Магистрирал во 2013 година на истиот Универзитет со магистерската теза “Надградба на фотоволтаичната постројка Мавис-Штип 250KW” со оптимизиран ветерен систем за генерирање и анализа на хибридна ветерна-фотоволтаична постројка со мрежа”. Во 2007 година ја основа компанијата КМГ ЕОЛ КВАЗАР, која е една од најуспешните компании во областа на обновлива енергија, особено во дизајнирањето и поставувањето на PV постројки. Соственик е и Генерален директор на истата команија во моментов. Ко-основач и ко-сопственик на компанијата PIKCELL GROUP, која е прва компанија производител на PV модули во Република Македонија.

Славе Ивановски

Сопственик на Мега Солар

Славе Ивановски (Скопје, 1958) е еден од водечките експерти во областа на законот за енергетика и регулативата на енергетски дејности во Република Македонија. До 2001 година, тој бил на раководни позиции во Министерството за економија, а потоа работи како независен правен советник во неколку меѓународни проекти во областа на животната средина, јавните услуги и енергетиката во Република Македонија.

Во периодот од 2003 до 2009 година, тој е Претседател на Енергетската регулаторна комисија на Република Македонија. Во 2007 и 2008 година, тој бил Претседател на Одборот на регулатори на Енергетската заедница (ECRB). Исто така, во тој период тој е член на Президиумот на регионални асоцијации на енергетски регулатори (ERRA).

Во 2009 тој работел на неколку проекти во врска со креирањето на национална правна и регулаторна рамка во енергетиката, во согласност со барањата на законодавството на ЕУ, како и други институционални и развојни проекти во областа на енергетиката во земјата и во странство.

Од ноември 2017 година, тој е дел од експертскиот тим одговорен за изготвување на Законот за енергетика, како и подзаконските акти за спроведување на овој закон.

Тој е редовно вработен како советник за правни и регулаторни прашања во Мега Солар.