Мисија и визија

МИСИЈА

Воспоставување на разноврсна, инклузивна и директна размена на знаења и идеи за процесот на енергетска транзиција на меѓународно, регионално и национално ниво, истовремено овозможувајќи подобрени политики и градење на трајна мрежа за соработка.

ВИЗИЈА

Да прерасне во истакната енергетска платформа на високо ниво за сите засегнати страни во енергетскиот сектор, кои ќе дејствуваат заедно во создавање средина за енергетска безбедност и одржлив развој.